Община Луковит

официален сайт

udoma

Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на  заинтересуваните лица, че със заповед № 125/01.04.2016 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено         изменение  на подробен  устройствен план - план за застрояване в  обхват урегулиран поземлен имот  ІХ  отреден  „За жилищно строителство и гаражи“, кв.73, гр.Луковит, поземлен имот с идентификатор 44327.502.3009 по кадастрална карта на гр.Луковит.

С плана за застрояване се предвижда единствено допълващо застрояване при запазване на действащата устройствена зона, като същото ще се реализира в централната част на имота.Цялата площ на новопредвиденото допълващо застрояване е 126,75 кв.м. или шест гаража с размери 6,50/3,25 кв.м., като застроена площ на един гараж е от 21,125кв.м..Четири от гаражите са достъпни от ул.“Златна Панега“ , а останалите два-от междублоковото пространство.

Новопредвиденото застрояване съответства на устройствената зона и конкретното отреждане на имота, а именно жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина – Жс. Достигнатите устройствени показатели за имота ненадвишават максимално допустимите, предвидени в чл.19, ал.1 на Наредба 7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.     

           Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.