Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 143/15.04.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.502.9802 и ПИ с идентификатор 44327.502.9803  по Кадастрална карта на гр.Луковит, урегулирани в УПИ ІІІ, кв.233 по Регулационния план на града, с цел разделянето на УПИ ІІІ на три урегулирани поземлени имота, като единия се обособи от ПИ с идентификатор 44327.502.9802, а другите два – от ПИ с идентификатор 44327.502.9803, по начин, с който сграда с идентификатор 44327.502.9803.15 се отдели в самостоятелен. 

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.