Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №37/14.09.2015г. от Главния архитект на Общината за строеж: ”Еднофамилна жилищна сграда и търговски обект – магазин за хранителни стоки, УПИ VІІ-392, кв.6 по плана с.Петревене”, въз основа на съгласувани и одобрени проекти под № 42/14.09.2015г.           

                  Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване  14-дневен срок от съобщаването му пред Началника на РО”НСК” при РДНСК – СЗР - Ловеч.