Община Луковит

официален сайт

udoma

Община Луковит на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че е изготвен проект на ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за обект: Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (етап 1). На територията на община Луковит, ПП преминава през землищата на с.Пещерна, с.Торос и с.Дерманци. Проектът за ПУП – ПП може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 27 на Община Луковит. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.