Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 402/28.08.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват УПИ ІІІ-735, кв.54 по Регулационния и кадастрален план с.Дерманци, община Луковит, с цел привеждане на дворищно-регулационната граница между УПИ ІІІ и УПИ ІІ в съответствие с имотната  граница на ПИ с кадастрален номер 735.

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.