Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 401/28.08.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват ПИ с кадастрален номер 059311, землището на с.Дерманци, община Луковит със сменено предназначение, с цел делба на имота на два нови такива, при съобразяване с изградената в него сграда, при запазване на действащата устройствена зона и предвиждане на ограничителна линия на застрояване.

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.