Община Луковит

официален сайт

udoma

     На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 315/23.07.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват УПИ ІV-767 и УПИ ІІ, кв.72 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, община Луковит, отредени съответно за жилищно строителство и „за детска градина”, с цел изменение на регулационната линия между двете УПИ-та в съответствие с документа за собственост на заявителя и кадастралните граници на ПИ с кадастрален номер 767.

     Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.