Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 290/16.07.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) или РУП в случай, че се предвижда свързано застрояване в три съседни имота в обхват: ПИ с идентификатор 44327.502.9782 по кадастрална карта на гр.Луковит, съответстващ на УПИ І, кв.77 по регулационния план на града, с цел отреждане на имота „за автосервиз, автомивка и обсужващи дейности” при запазване на устройствена зона – Жм /Жилищна устройствена зона с малка височина/ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване.

             Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.