Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 256/25.06.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ ІІІ, кв.1 по Регулационния и кадастрален план на с. Торос, Община Луковит, с цел делба на имота на три нови такива, при съобразяване с изградените в него сгради, запазване на устройствена зона - Пч /Чисто производствена устройствена зона/ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване.
Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.