Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 248/22.06.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) с цел смяна отреждането както следва, от „за жилищно застрояване” да стане „за силозно стопанство”, предвиждане на устройствена зона Пч /чисто производствена устройствена зона/ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване отстояща от границите на имота 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за основно и евентуално допълващо застрояване за обект: ”Силозно стопанство”, както и ограждане на имота при необходимост, в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-2026, кв.80 по Регулационния и кадастрален план на с. Дерманци, Община Луковит.
Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.