Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 247/19.06.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: ПИ 1290 по Регулационния и кадастрален план на с. Дерманци, общ. Луковит, с цел премахване на уширение на улица с ОК 283 и 289 и премахване на осови точки 287 и 288 и осовата линия между тях, като уличната регулационна линия мине по кадастралната граница на ПИ 1290 и новообразувания УПИ се отреди „за жилищно застрояване” при устройствена зона - Жм.
Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.