Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №564 от Протокол №47/27.05.2015г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и Парцеларни планове (ПП) за елементи на техническата инфраструктура с цел урбанизиране на ПИ с кадастрален №022035, м.”Гладното”, з-ще на с.Дъбен, общ.Луковит, разделянето му на отделни имоти с отреждане за жилищно и/или вилно застрояване и предвиди път за обслужването им.

             Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.