Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №559 от Протокол №47/27.05.2015г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура – водопровод за захранването и обезпечаването за противопожарни нужди на ПИ с кадастрален №000068, м.”Вита”, землище на с.Пещерна, общ.Луковит, обл.Ловеч, с трасе през ПИ с кадастрален №000018, представляващ полски път и собственост на Община Луковит.

             Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.