Община Луковит

официален сайт

udoma

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 232/08.06.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ І, кв.134  по Регулационния и кадастрален план на с.Бежаново, общ.Луковит и поземлени имоти с кадастрални номера 080003, 080004, 080005 и 080006 от землището на с.Бежаново, които частично попадат с площите си и в УПИ І, с цел привеждане на регулационната линия, явяваща се граница на населеното място в съответствие с имотната граница на стопанския двор и евентуално разделянето му на отделни имоти с цел рационално и функционално застрояване, съобразявайки се с ведомствения път, собственост на Община Луковит.

   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.