Община Луковит

официален сайт

udoma

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 229/04.06.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) с цел обединяване на имотите и смяна на отреждането от „жилищно застрояване” в „за къща за гости”  в обхват УПИ ІХ-464 и УПИ Х-465, кв.29а  по Регулационния и кадастрален план на с.Петревене, общ.Луковит и 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за основно и евентуално допълващо застрояване, както и ограждане на имота при необходимост.

   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.