Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 210/21.05.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ V-119 и УПИ VІ-119, кв.19  по Регулационния и кадастрален план на с.Дъбен, общ.Луковит, с цел обединяване на имотите при запазване на устройствената зона „за нискоетажно жилищно застрояване”.

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.