Община Луковит

официален сайт

udoma

     ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1349/20.04.2015ГОД. 

      На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 157/16.04.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ ХVІІІ-177, кв.28  по Регулационния и кадастрален план на с.Дъбен, общ.Луковит, с цел промяна на отреждането на имота от „за училище” в „За обществено ползване”.

     Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.

 

     ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1350/20.04.2015ГОД. 

     На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 160/17.04.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ ХХVІІ и ХХVІІІ, кв.234  по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващи съответно на ПИ с идентификатор 44327.502.2901 и ПИ с идентификатор 44327.502.2900 по Кадастрална карта на гр.Луковит, с цел обединяване на същите при запазване на устройствената зона и отреждане.

     Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.

 

     ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1351/20.04.2015ГОД. 

     На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 159/17.04.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ ХІІ-1283, кв.110  по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, общ.Луковит, с цел привеждане на дворишно-регулационните граници на имота в съответствие с имотните граници на ПИ с кадастрален номер 1283.

     Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.

 

     ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1352/20.04.2015ГОД. 

     На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 161/17.04.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ ІІ-1283 и УПИ VІІІ-1258, кв.110  по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, общ.Луковит, с цел привеждане на дворишно-регулационните граници на двата урегулирани поземлени имота в съответствие с имотните граници на ПИ с кадастрален номер 1283.

     Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.