Община Луковит

официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на открита процедура за предоставяне на концесия за строителство

На основание чл. 43 от Закона за концесиите Община Луковит съобщава, че с Решение № 280 взето с протокол № 31 от 13.07.2017 г. на Общински съвет - Луковит откри процедура за предоставяне на концесия за строителство „Цялостно изграждане на площадка за сепарираща инсталация, намираща се на Регионално депо за битови отпадъци, град Луковит, местност „Голия връх“, както и експлоатация на обекта след неговото изграждане“.

Обект на концесията е отредена площадка за предварително третиране (сепариране) на отпадъците, част от Депо за битови отпадъци град Луковит, публична общинска собственост с Акт за публична общинска собственост № 2202/ 2011, издаден от Кмета на гр. Луковит, намиращо се в местност „Голия връх“, кад. № 44327.197.37 по кадастрална карта (КК) на гр. Луковит. Границите на обекта на концесия са: на север - изграден път до ПСОВ; на изток - навес за верижни машини и цистерна за гориво; на запад - изграден път до ПСОВ; на юг - асфалтиран път и инсталацията за измиване на гуми. При граници по координационни точки, както следва: Т1 (Х: 4697232,6214; Y: 8577868,0704); Т2 (Х: 4697151,3891; Y: 8578083,2494); Т3 (Х: 4697011,0597; Y: 8578030,2549); Т4 (Х: 4697092,2921; Y: 8577815,0824).

Основен предмет на концесията е цялостно изграждане на площадка за сепарираща инсталация, намираща се на Регионално депо за битови отпадъци, град Луковит, местност „Голия връх“, както и неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия като получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности - и правото да получава приходи от тези дейности.

Изграждането на обекта на концесията включва дейностите по неговото проектиране и строителство за срока на концесията, както и възстановяването на обекта след случай на непреодолима сила.

Управлението и поддържането на обекта на концесията включва поддържането в наличност на обекта и на услугите по предварително третиране на битови отпадъци и стопанските дейности, които се осъществяват чрез него, и осигуряването на непрекъснатост и ниво на качество на предоставяните услуги.

Извършвани услуги и други стопански дейности:

Дейността по експлоатация на обекта на концесията включва предварително третиране на смесените битови отпадъци на общините - членки на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Луковит (РСУО), с код и наименование съгласно Наредба №2/27 юли 2014 г. за класификация на отпадъците 20 03 01, генерирани на територията на Регион Луковит.

На обекта на концесия могат да се извършват други стопански дейности, свързани с последващо оползотворяване, съгл. ЗУО и прилагане на мерки за опазване на околната среда.

Обявлението за концесията е публикувано под  Номер 1 от 31.7.2017 в електронната страница на държавен вестник, отдел концесии http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces.

Извадка от "Държавен вестник"