Община Луковит

официален сайт

Уважаеми членове на сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Луковит - Роман",

         

Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението, свикваме Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 08.08.2017 г. от 17:00 часа в гр. Луковит, ул. „Възраждане“№ 73, ет. 2, Заседателна зала

         

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на многофондова СТРАТЕГИЯ ЗА водено от общностите местно развитие на МИГ "Луковит - Роман"

2. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.43, ал. 2 от Устава на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит-Роман“ Общото събрание следва да се проведе същия ден в 18:00 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

    Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит-Роман“ на адреса  на управление на сдружението : град Луковит, ул.“Сан Стефано“ №.1.

         

Иван Грънчаров

Кмет на Община Луковит, Председател на „Местна инициативна група Луковит – Роман“