Община Луковит

официален сайт

header

Голям интерес към социалните услуги „домашен помощник“ и „личен асистент“ показват резултатите от приключилия проект „Грижа за всеки“ на Община Луковит. Услугите са ползвани от 99 потребители – хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Броят на потребителите надскочи с 27% предварително планираните 78 души. За предоставяне на услугите бяха ангажирани 67 души.

В рамките на проекта са ремонтирани, обзаведени и оборудвани помещенията на новосъздадения Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване, който се помещава в град Луковит на ул. „Княз Борис І“ №54. Базата разполага с условия за социални и психологически консултации и здравен кът за манипулации и рехабилитационни упражнения.

Центърът предоставя комплекс от социални услуги: „домашен помощник“, „личен асистент“, „здравен асистент“, иновативни услуги за социално включване, мотивационна и психологическа подкрепа. Подборът на потребители на услугите се извърши след изготвени оценки на потребностите от почасови услуги на всички лица, подали заявления.

Силна страна на проекта бе възможността услугите да се предоставят както в центъра, така и в домашна среда (мобилни услуги), каза на заключителната конференция Камелия Василева, ръководител на проекта и секретар на Община Луковит. По думите й вече има обучен мултидисциплинарен екип, който включва социоконсултант/педагог, психолог, здравен асистент с медицинско образование, домашни помощници и лични асистенти.

Проект „Грижа за всеки“ приключва на 30 юни 2017 г. Той получи финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“. Договор за безвъзмездна финансова помощ №  BG05M9OP001-2.002-0019-C001  между МТСП и Община Луковит е на стойност 499 773,84 лева.

Главната цел на проекта бе подобряване качеството на живот чрез интегрирани здравно- социални услуги и подкрепа в зависимост от нуждите и потребностите на хора в неравностойно положение.

footer