Община Луковит

официален сайт

Военно окръжие ІІ степен - Ловеч

Офис за водене на военен отчет в Община Луковит

 

О Б Я В И

Със заповед №ОХ-543/05.06.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба във военно формирование 24430 - Троян към Военно-географска служба - София. Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани, до 40 години – за неслужили и до 41 години – за освободени военнослужещи, съгл. чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, с висше образование по специалността „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – 21.07.2017 г.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, практически изпит по специалността и събеседване във в.ф. 24430-Троян. Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

- ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ
гр. Луковит, Общинска администрация, ул. „Възраждане“ 73, ет. 3, тел.: 0697 53797;

- ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;

- На интернет страниците на Министерството на отбраната и на Централно военно окръжие.

Със заповед №ОХ-538/05.06.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 3 вакантни длъжности в Сухопътни войски във в. ф. 24490 - Асеновград и в. ф. 54060 - Шумен за офицери, които следва да се заемат след провеждане на конкурс от лица, КОИТО СА ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА. Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани, да не са по-възрастни от 50 години към датата на приемане на военна служба, със съответното звание и военна отчетна специалност, с висше образование по специалността „Военно дело“, да не са освобождавани от военна служба за наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – 01.08.2017 г.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и събеседване за времето от 18.09.2017 г. до 19.09.2017 г.

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

- ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ
гр. Луковит, Общинска администрация, ул. „Възраждане“ 73, ет. 3, тел.: 0697 53797;

- ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;

- На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централно военно окръжие.