Община Луковит

официален сайт

На 6 юни 2017 г. кметът на общината г-н Иван Грънчаров проведе среща с административния ръководител на Районна прокуратура-Луковит г-жа Петя Грънчарова, с прокурор Весела Дакова и с представители на Районен съд-Луковит и Районно управление „Полиция“-Луковит. Темата на срещата бе поддържането на обществения ред в общината.

Кметът говори за последните актуализации и зачестилите нарушения на Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на община Луковит. Засегнати бяха всички аспекти от нашето ежедневие – вандалските прояви, нерегламентираното изхвърляне на битови отпадъци, движението на нерегистрирани пътни превозни средства с животинска тяга, бездомните кучета, системните нарушения на максимално разрешената скорост на движение от страна на водачите на МПС в населените места и др.

Обсъдени бяха възможностите за оптимизиране на сътрудничеството между институциите с оглед осигуряването на обществения ред. Предстои в Общинска администрация Луковит да се създаде звено „Инспекторат“, което да осъществява контрол по спазването на нормативните актове, приети от Общински съвет Луковит. Инспекторите ще осъществяват текущ, превантивен и последващ контрол чрез проверки на място, ще дават писмени предписания и ще следят за изпълнението им, ще осъществяват административно-наказателна дейност по предвидения законов ред. При осъществяване на дейността си ще си взаимодействат ефективно с представителите на отговорните институции и ще получават съдействие от кметовете и кметските наместници по места.