Община Луковит

официален сайт

udoma

Кмет на Общината

* Заместник-кмет 
* Секретар на Общината 
* Финансов контрольор

Кметове на кметства

Кметски наместници

Обща администрация

* Дирекция “Обща администрация”

Специализирана администрация

* Дирекция “Проекти, развитие и устройство на територията” 
   - отдел „Развитие и устройство на териториятаи общинска собственост”

   - отдел „Планиране, проектиране и обществени поръчки”

   - отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности”

* Дирекция “Местни данъци, такси и бюджет”

Дейности на бюджетна издръжка

* дейност “Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда” 
* дейност “Озеленяване” 
* дейност “Обредни домове и зали”
* дейност “Програми за временна заетост”
* дейност “Други дейности по икономиката”

* дейност “Други дейности по опазване на околната среда”
* дейност “Други дейности по здравеопазването”

* дейност “Здравен кабинет в детски градини и училища”

* извънщатен персонал по ПМС 351

* извънщатен персонал по ПМС 212