Община Луковит

официален сайт

 

Политиката по качеството на Община Луковит цели:

Удовлетворяване нуждите и очакванията на гражданите и юридическите лица на територията на Община Луковит чрез устойчиво социално-икономическо и балансирано регионално развитие: повишаване конкурентноспособността на общинската икономика, подобряване качеството на административните услуги и качеството на живот в процеса на цялостно интегриране в ЕС, в условията на прозрачност и ефективност в действията на общинската администрация.

Цели по качеството:

- Осигуряване на законосъобразно самоуправление в условията на прозрачност и ефективност и административно-правно обслужване на гражданите и юридическите лица.

- Оптимизиране и управление на процесите за предлагане и оказване на публични услуги чрез механизмите на документирани процедури за превантивни и коригиращи действия и непрекъснато проучване на потребностите на групите клиенти.

- Висок професионализъм и морални качества на служителите.

- Недопускане конфликт на интереси.

- Яснота и прозрачност на процесите, правата и отговорностите на всяко лице от организацията.

- Системно обучение и възможност за развитие.

- Непрекъснато подобряване на свързаните с околната среда дейности, произтичащи от особеностите на населените места в Община Луковит и състоянието на инфраструктурата.

- Развитие на индустрия и селско стопанство, в съответствие с европейските стандарти.

- Осигуряване на вътрешна отчетност и контрол – предпоставки и гаранции за добро управление на публичните средства.

- Поетапно преминаване към пълна електронизация на административното обслужване или т. нар. е-община.