Община Луковит

официален сайт

 

“Глобал Рейтингс” АД присъди първоначален дългосрочен кредитен рейтинг BBB - /положителна перспектива/ на Община Луковит. Краткосрочният кредитен рейтинг на общината е а-1. Община Луковит се намира в Ловешка област. Община Луковит се състои от дванадесет населени места с територия 453.4 кв.км., която представлява 10.983% от територията на Ловешка област. В структурата на общината са включени 12 населени места, както следва: гр. Луковит с. Петревене, с. Румянцево, с. Торос, с. Дерманци, с. Бежаново, с. Ъглен, с. Пещерна, с. Дъбен, с. Тодоричине, с. Карлуково, с. Беленци. Основни положителни фактори, влияещи върху рейтинга. Ниско ниво на задлъжнялостНулева задлъжнялост към 30.09.2006г. към финансови институции и липса на условни задължения. Умение на управленския екип за привличане на други средства в общинския бюджет. Управленският екип осъзнава ограничените финансови възможности на Община Луковит и се стреми да финансира всички проекти на общината преди всичко чрез финансиране от МРРБ, МОСВ, Програмите Фар и Сапард, както и средства от фирми. Балансиран бюджет, съобразен с нуждите на населението. Разходите са равномерно разпределени по населени места съобразно потребностите на отделните кметства. Добра организираност и планово изпълнение на общинския бюджет. За разглеждания период (2003-2006г.) осреднената стойност на процентното изпълнение на бюджета е 98,59%. Потенциал за генериране на значителни по размер допълнителни собствени приходи. Според плана за изпълнението на бюджет 2006 размерът на собствените приходи на общината възлиза на 792 081 лв., или 11.3% от общия размер на приходите по бюджета. Общината може да генерира допълнителни приходи чрез допълнителни мерки за повишаване събираемостта на туристическата такса, най-вече от посетители на Дипломат Плаза Хотел, както и чрез отдаване под наем на общинско имущество.Наличие на положителен краен баланс. Въпреки зависимостта си от субсидиите и трансферите от ЦБ, благодарение на разумното управление на паричните потоци, Община Луковит генерира положителен краен баланс през 2003-2005г. Средната стойност на този излишък за посочения период е 865 179 лв. Очакванията за 2006г. са, че вследствие на увеличените капиталови разходи, общината ще приключи годината с нулев краен баланс. Основни отрицателни фактори, влияещи върху рейтинга. Слаба икономическа дейност на територията на община Луковит. Ограничен финансов ресурс. Едва 16-20% е делът на собствени приходи спрямо общо приходите на община Луковит. Наличие на нарастващ оперативен дефицит за периода 2003-2006г., като според плана за бюджет 2006г. оперативния дефицит достига 755 512 лв. Недостатъчна гъвкавост по отношение на приходите. Приходите на Община Луковит са зависими от трансферите от централния бюджет и преотстъпения данък за финансиране на делегирани от държавата отговорности, което предоставя ограничена възможност за прогнозиране и гъвкавост при вземане на решения. Възможността за покриване на допълнителни разходи зависи от решения вземани на централно ниво. С развитието на икономиката на местно ниво и подобряването на жизнения стандарт могат да се очакват допълнителни източници на приходи като туристическа такса и приходи от отдаване под наем на общинско имущество. За целта е необходимо да се предприемат мерки за повишаване на събираемостта на туристическата такса. Високо ниво на разходите за развитие на инфраструктурата. Общината има нужда от значителни инвестиции в инфраструктурата. Проблеми свързани с човешките ресурси. Висока степен на делът на малцинствата, нискообразованото население в работоспособна възраст.